Công ty c? ph?n ??ng L?c ti?n thân là m?t h?p tác xã nh? ???c thành l?p n?m 1989. Ban ??u, h?p tác xã ch? có 7 thành viên trong t? s?n xu?t th? công và s?n ph?m chính là bóng ?á khâu tay. ??n n?m 1993 chính th?c ??i tên là Công ty TNHH ??ng L?c.

Tháng 4/2007, ?ánh d?u m?tm?c son m?i c?a Công ty ??ng L?c. Khi b??c vào kinh t? th? tr??ng, ??ng L?c ?ã nhanh chóng n?m b?t c? h?i, không ng?ng ??i m?i công ngh?, ??u t? c? s? h? t?ng, ?a d?ng hóa s?n ph?m ?? chu?n b? cho hành trình m?i. ?ó là vi?c chu

Webcred.it Admin

Jan 2018

Ask us anything!

From the archives